Warunki świadczenia usług

Wprowadzenie

Warunki korzystania z witryny, egzekwowalna umowa prawna.
Od January 2024 r.

Niniejsze Warunki świadczenia usług i nasza polityka prywatności (zwane łącznie “Warunkami”) regulują korzystanie z usług witryny https://opioglow.com/ (zwanych łącznie “Witryną” lub “Usługami”).

Właściciele i współtwórcy Witryny będą w niniejszych Warunkach określani jako “my”, “nas” lub “nasz”. Korzystając z Witryny lub jej Usług i/lub klikając w dowolnym miejscu Witryny w celu wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, użytkownik jest uznawany za “użytkownika” dla celów niniejszych Warunków. Użytkownik i każdy inny użytkownik (“użytkownik” lub “Użytkownik”) są związani niniejszymi Warunkami. Korzystając z Usług, użytkownik i każdy użytkownik wyrażają również zgodę na Warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na Warunki lub Politykę prywatności, nie może uzyskać dostępu do Strony ani korzystać z Usług. W niniejszych Warunkach słowo “Witryna” obejmuje witrynę, o której mowa powyżej, jej właścicieli, współpracowników, dostawców, licencjodawców i inne powiązane strony.

Użytkownikowi zabrania się nielegalnych zastosowań

Użytkownik nie będzie korzystał i nie zezwoli żadnej osobie na korzystanie z Witryny lub Usług w sposób naruszający federalne, stanowe lub lokalne prawo, regulacje lub zarządzenia, lub w jakimkolwiek destrukcyjnym, niedozwolonym lub nielegalnym celu, w tym między innymi w celu nękania, zniesławienia, zniesławienia, kradzieży danych lub niewłaściwego rozpowszechniania lub niewłaściwego nadzoru nad jakąkolwiek osobą. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że

  • Użytkownik będzie korzystał z Usług wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach;
  • Użytkownik ma co najmniej 18 lat i posiada wszelkie prawa, uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki;
  • Użytkownik dostarczy dokładne, kompletne i aktualne informacje Stronie i jej właścicielom;
  • Użytkownik powiadomi Witrynę i jej właściciela (właścicieli) o wszelkich istotnych zmianach w informacjach dostarczonych przez użytkownika, aktualizując i poprawiając informacje lub powiadamiając Witrynę i jej właściciela (właścicieli) za pośrednictwem funkcji Witryny lub adresu e-mail podanego poniżej.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WITRYNA ŚWIADCZY USŁUGI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. WITRYNA NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO KORZYSTANIA LUB DZIAŁANIA USŁUG, ANI TEGO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE BĘDĄ PRZESYŁANE W SPOSÓB TERMINOWY, NIEPRZERWANY, WOLNY OD ZAKŁÓCEŃ LUB BEZPIECZNY. WITRYNA ZRZEKA SIĘ OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI I WARUNKÓW WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH, USTNYCH, UMOWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB USTAWOWEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW LUB MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJU HANDLOWEGO.

Odpowiedzialność jest ograniczona

WITRYNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI, ŻE TAKA STRATA MOŻE WYSTĄPIĆ) LUB NARAŻENIE NA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA STRON TRZECICH Z POWODU JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA. WITRYNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH ZWIĄZANE Z USŁUGAMI, OFERTAMI WITRYNY LUB DZIAŁANIAMI UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY. WITRYNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE LUB PRODUKTÓW BĄDŹ URZĄDZEŃ WYTWARZANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.

NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH SZKÓD, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WITRYNY W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ LUB USŁUGAMI ORAZ WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE KTÓREJKOLWIEK ZE STRON BĘDĄ OGRANICZONE DO KWOTY, JEŚLI W OGÓLE, FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA WŁAŚCICIELOWI WITRYNY W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE, KTÓRE WEDŁUG UŻYTKOWNIKA SPOWODOWAŁO SZKODY. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku utraty, ujawnienia lub wykorzystania informacji przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy takie ujawnienie lub wykorzystanie nastąpiło za wiedzą lub zgodą użytkownika, czy też bez takiej wiedzy lub zgody. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z: działaniami lub zaniechaniami użytkownika, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, w tym między innymi dostawców usług telekomunikacyjnych, lub zdarzeniami lub przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Witryny. Witryna nie ma żadnych zobowiązań i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich, które nie są Użytkownikami związanymi niniejszymi Warunkami. Ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia zawarte w niniejszych Warunkach mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nawet jeśli jakikolwiek środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Produkty, linki i działania stron trzecich

Witryna może zawierać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich. Witryna może mieć również innych użytkowników lub członków, którzy wchodzą ze sobą w interakcje za pośrednictwem Witryny, w innych miejscach online lub osobiście. Te produkty stron trzecich i wszelkie powiązane witryny mają oddzielne i niezależne warunki świadczenia usług i polityki prywatności. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania tych powiązanych witryn, sprzedawców i stron trzecich w ogóle, niezależnie od tego, czy użytkownik został po raz pierwszy wprowadzony lub wszedł w interakcję z takimi firmami, usługami, produktami i osobami za pośrednictwem Witryny, a zatem użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z nich. Czekamy jednak na wszelkie opinie dotyczące tych witryn, sprzedawców, innych użytkowników lub członków oraz stron trzecich.

Zmiany w Witrynie i Usługach

Właściciele i współtwórcy Witryny będą pracować nad ulepszaniem Witryny dla naszych użytkowników oraz w celu wspierania naszych interesów biznesowych w Witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmiany i usuwania funkcji, treści i danych, w tym prawo do dodawania lub zmiany warunków cenowych. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie zmiany. Ani korzystanie z Witryny, ani niniejsze warunki nie dają użytkownikowi żadnego prawa, tytułu ani podlegającego ochronie interesu prawnego w Witrynie lub jej zawartości.

Odszkodowanie

Jeśli działalność użytkownika lub jakakolwiek działalność w jego imieniu stwarza potencjalną lub faktyczną odpowiedzialność dla nas lub dla któregokolwiek z naszych użytkowników, partnerów lub współpracowników, użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas i każdego takiego użytkownika, partnera, współpracownika lub jakiegokolwiek agenta przed wszelkimi roszczeniami, kosztami obrony i wyroku, zobowiązaniami, opłatami prawnymi, odszkodowaniami, stratami i innymi wydatkami w związku z wszelkimi roszczeniami lub działaniami wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z Witryny lub jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Własność intelektualna

Ta strona i niektóre tryby dostarczania naszego produktu są zbudowane na platformie WordPress. Informacje na temat praw własności intelektualnej, w tym warunków licencji General Public License (“GPL”), na której licencjonowane jest oprogramowanie WordPress.

Witryna udziela Użytkownikowi odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny wyłącznie w związku z Witryną i Usługami, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Prawa autorskie do wszystkich treści i dzieł autorskich zawartych w Witrynie są własnością Witryny lub jej licencjodawców. Z wyjątkiem linków prowadzących do Strony, dokładnie przypisanych odniesień do mediów społecznościowych i minimalnych fragmentów tekstu z linkami odsyłającymi do Strony, żaden tekst, obrazy, nagrania wideo lub audio ani żadne inne treści ze Strony nie mogą być kopiowane bez wyraźnej i szczegółowej pisemnej zgody właściciela Strony. Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw lub dostępu do Witryny lub powiązanych Usług na jakąkolwiek inną osobę.

Nazwy i logo używane przez Witrynę oraz wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe używane w związku z Usługami są własnością Witryny lub jej licencjodawców i nie mogą być używane przez Użytkownika bez pisemnej zgody właścicieli praw. Korzystanie z Witryny samo w sobie nie daje użytkownikowi żadnej licencji, zgody ani pozwolenia, chyba że i tylko w zakresie wyraźnie przyznanym w niniejszych Warunkach.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone przez Witrynę.

Prywatność

Wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika do Witryny podlegają Polityce prywatności Witryny, która reguluje gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji o użytkowniku. Użytkownik rozumie, że korzystając z Witryny i jej Usług, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie (zgodnie z Polityką prywatności) informacji, w tym na przekazywanie tych informacji do Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów w celu przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez Witrynę. Witryna może przekazywać określone komunikaty niektórym lub wszystkim Użytkownikom, takie jak ogłoszenia serwisowe i komunikaty administracyjne. Komunikaty te są uważane za część Usług i konta Użytkownika w Witrynie, a Użytkownicy nie mogą zrezygnować z nich wszystkich.

Usernames, Passwords, and Profiles

W przypadku wyświetlenia monitu Użytkownicy muszą podać prawidłowy adres e-mail, na który będą mogli otrzymywać wiadomości. Użytkownik musi również aktualizować Witrynę w przypadku zmiany adresu e-mail. Witryna zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta Użytkownika i/lub dostępu Użytkownika do Witryny, jeśli wymagany jest prawidłowy adres e-mail, ale nie zostanie on podany przez Użytkownika.

Jeśli Witryna wyświetla monit lub umożliwia użytkownikowi utworzenie nazwy użytkownika lub profilu, użytkownicy zgadzają się nie wybierać nazwy użytkownika ani nie podawać żadnych informacji profilowych, które mogłyby podszywać się pod kogoś innego lub które mogłyby spowodować pomylenie z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem. Witryna zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika lub zmiany nazwy użytkownika lub danych profilu w dowolnym momencie. Podobnie, jeśli Witryna pozwala na komentowanie lub wprowadzanie danych przez użytkownika, lub prosi lub pozwala użytkownikowi na utworzenie awatara lub przesłanie zdjęcia, użytkownik zgadza się nie używać żadnego obrazu, który podszywa się pod inną osobę lub podmiot, lub który w inny sposób może powodować nieporozumienia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojej nazwy użytkownika i hasła do Witryny i zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim. Zalecamy używanie hasła składającego się z więcej niż ośmiu znaków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie, niezależnie od tego, czy zostały one przez niego autoryzowane. Użytkownik zgadza się poinformować nas o nieautoryzowanym użyciu jego konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@opioglow.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli chce chronić swoje interakcje z Witryną, jest odpowiedzialny za korzystanie z bezpiecznego szyfrowanego połączenia, wirtualnej sieci prywatnej lub innych odpowiednich środków. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Witrynę są rozsądne pod względem poziomu ochrony, ale nie są pomocne, jeśli interakcje użytkownika lub innego użytkownika z Witryną nie są bezpieczne lub prywatne.

Reklama

Witryna może zawierać reklamy, które mogą być kierowane pod kątem dopasowania do Witryny, dokonanych zapytań lub innych informacji w celu poprawy dopasowania do użytkowników Witryny. Rodzaje i zakres reklam w Witrynie będą się z czasem zmieniać. W zamian za dostęp Użytkownika do Witryny i korzystanie z niej, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Witrynę oraz zewnętrznych dostawców i partnerów reklam w dowolnym miejscu Witryny. Pozostałe warunki, które będą miały zastosowanie do naszych praktyk reklamowych, w tym wykorzystania informacji użytkownika, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Ogólne

Niniejsze Warunki, w tym włączona Polityka Prywatności, zastępują wszelkie ustne lub pisemne komunikaty i porozumienia między Użytkownikiem a Witryną.

Wszelkie roszczenia Użytkownika związane z Witryną lub Usługami muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa.

Obie strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych we wszelkich sporach związanych z Warunkami, Witryną lub Usługami.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna jakikolwiek aspekt Warunków za niewykonalny, Warunki będą egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać skuteczność intencjom Warunków, a pozostała część Warunków pozostanie w pełnej mocy.

Użytkownik nie może cedować swoich praw ani delegować swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub w inny sposób związanych z Witryną lub jej Usługami.

Niniejsze Warunki nie przewidują beneficjentów będących osobami trzecimi, z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych, dostawców i licencjodawców Witryny lub podmiotów wymaganych przez prawo.

Korzystanie z Witryny i jej Usług jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, w której nie obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, w tym między innymi niniejszy paragraf.

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez Stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.